TA WERSJA STRONY INTERNETOWEJ JEST TESTOWANA, ZAKUP NIE JEST MOŻLIWY
Wpisz wyszukiwane słowo
 /Rejestracja.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z wymogami Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119), a także z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których te d ane dotyczą, informujemy Państwa w zakresie administrowania i przetwarzania danych osobowych:

 

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych, jest Prezes Zarządu AG FOODS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Międzyrzeczu Górnym (43-392 Międzyrzecze Górne 407) zwanym dalej AG FOODS albo „Spółka”, będąca partnerem Państwa firmy.

 

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych?

Prosimy się skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat.pl@agfoods.eu, tel.: 338158040, ewentualnie na adres pocztowy: AG FOODS Spółka z o.o., 43-392 Międzyrzecze Górne 407.

 

Skąd mamy Państwa dane?

Dane które przetwarzamy otrzymaliśmy od Państwa podczas składania zamówienia. Obejmują one wyłącznie zakres który sami nam udostępniliście, upubliczniliście w Internecie (np. na stronie internetowej) lub w przypadku podmiotów gospodarczych zostały pozyskane z dostępnych publicznych rejestrów (np. CEIDG, KRS, REGON, inne).

 

Jaki jest cel przetwarzania Państwa danych osobowych przez AG FOODS?

Przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do należytego wykonania świadczeń, a w szczególności do:

Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust 1. lit. f) RODO w zakresie uzasadnionych wymogów Spółki płynących z konieczności realizacji prawnie uzasadnionych interesów, a także wymogi wynikające z pozostałych przepisów prawa, jak również wymogi kontraktowe (umowy) warunkujące konieczność dysponowania danymi do prawidłowego wykonania umowy, a także dobrowolnie wyrażona przez Państwa zgoda na przetwarzanie danych.

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, można wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób w jaki została ona wyrażona. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe dopóki nie zostanie wycofana ta zgoda.

 

Czy muszą nam Państwo podać swoje dane osobowe?

Podanie danych osobowych może być w niektórych przypadkach określone w przepisach prawa (jako obowiązek ustawowy) i możemy ich oczekiwać od Państwa, a ich nieudostępnienie może skutkować konsekwencjami przewidzianymi w tych przepisach. W pozostałych przypadkach podanie danych będzie wymogiem umownym lub warunkiem niezbędnym do spełnienia świadczenia i wówczas ich podanie jest dobrowolne. Jeśli z jakiegoś powodu nie będziemy mogli przetwarzać tych danych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć skutecznie umowy i w konsekwencji nie będziemy mogli wykonywać dla Państwa żadnych świadczeń lub też świadczenie usług może znacząco zostać ograniczone.

Aby móc zawrzeć z Państwem jakąkolwiek umowę i wykonać jakiekolwiek świadczenie wymagane jest podanie m.in następujących danych:

Dla osób fizycznych będących konsumentem (nieprowadzących działalności gospodarczej):

Dla osób prawnych:

 

Jakie są Państwa uprawnienia wobec Spółki w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Państwa praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.

Z tych uprawnień można skorzystać, gdy:

Możecie Państwo prawo wnieść skargę w związku z niewłaściwym przetwarzaniem przez nas tych danych osobowych do organu nadzorczego (kontrolnego), którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

W jakich sytuacjach możecie się Państwo sprzeciwić wobec przetwarzania danych osobowych?

Można wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych, nawet wówczas gdy mimo iż przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, lecz składany przez Was sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, nadrzędną wobec naszego uzasadnionego interesu. Złożenie sprzeciwu nie ma wpływu na przetwarzanie Państwa danych do momentu wniesionego sprzeciwu.

 

Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe służą nam jedynie do prawidłowej realizacji transakcji pomiędzy naszymi firmami i obejmują wszystkie możliwe czynności z tym związane, w tym także m.in. przy posiłkowaniu się przy tej realizacji podmiotami wspierającym nas w zakresie np. przewozu (firmy kurierskie, spedytorskie), płatności (banki, instytucje finansowe), księgowości, podatków, windykacji i innych. Dane nie będą przekazywane innym niewspółpracującym z nami w tym zakresie podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie obowiązujących przepisów prawa (np. organy kontrolne).

 

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

Przechowujemy Państwa dane osobowe przez cały czas obowiązywania umowy zawartej z Państwem, a także po jej zakończeniu w celu:

Jeżeli przechowujemy Państwa dane osobowe dla celów informacyjnych (np. wysyłki ofert, informacji handlowych, innych), czynimy to do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego sposobu przetwarzania. Dane te przechowujemy jedynie w celu przekazywania Państwu informacji dotyczących oferty naszej Spółki.

W przypadku organizacji przez nas programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możecie Państwo wziąć dobrowolnie udział, zebrane w ten sposób dane będziemy przetwarzać przez czas ich trwania. W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym AG FOODS zobowiązana jest do zachowania tych danych lub dokumentów je zawierających, dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy kontrolne.

 

Czy przekazujemy Państwa dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Państwa dane nie są przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

Czy dane osobowe będą przetwarzane w sposób automatyczny i profilowane?

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.